Onderhavige algemene voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, met uitsluiting van elke andere voorwaarden van de koper, behoudens schriftelijke en door ons ondertekende afwijking. 

 

1. Totstandkoming van het contract

1.1. Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen verplichten ons slechts indien wij ze schriftelijk of per mail hebben bevestigd. 
1.2. Al onze offertes worden gedaan zonder verbintenis, behalve wanneer wij in een schriftelijke offerte een geldigheidsduur hebben vermeld. 
1.3. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijde en zonder vooropzeg de verkoopovereenkomsten en prijzen vermeld in onze tarieven en prospectussen, alsmede de karakteristieken van ons materieel, te wijzigen. 

2. Betaling

2.1. Bestellingen gedaan via de website worden overgeschreven op het rekeningnummer: De artikelen worden bezorgd na ontvangst van betaling. 
2.2. Na betaling wordt een factuur toegestuurd van megatool. 
2.3. Het niet betalen van een online bestelling, pro forma factuur, geeft ons het recht de lopende verkoopsovereenkomst te verbreken voor de nog resterende leveringen, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. 
2.4. Tussen de koper en ons wordt overeengekomen dat, bij gebrek van betaling van een factuur op de vervaldag, het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal verhoogd worden met 20%, met een minimum van €24,79 ten titel van forfaitair schadebeding. 
In geval van vertraging is van rechtswege op de verschuldigde som een interest eisbaar gelijk aan het basistarief voor kaskrediet van de banken vermeerderd met 1%. 
2.5. De koper is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten in geval van klacht of beroep op de waarborg. 

 3. Leveringstermijnen

De in onze offertes of orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen zijn bij benadering aangegeven.  
De vermelding van leveringstermijnen verplicht ons alles in het werk te stellen om ze te respecteren, nochtans geeft het overschrijden van de termijnen aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding.
Indicatieve levertermijnen
Binnen België: 1-2 werkdagen indien voorradig op stock – 7-14 werkdagen indien niet voorradig op stock
Buiten België: 2-5 werkdagen indien voorradig op stock – 7-14 werkdagen indien niet voorradig op stock

 4. Levering

4.1. Al de kosten van transport, verzekering, afladen en overladen zijn ten laste van de koper, al deze verrichtingen gebeuren op risico en onder zijn verantwoordelijkheid, zelfs indien de goederen door ons zijn verzonden. 
4.1.1. transportkost voor levering op adressen binnen belgië.
     4.1.1.1 basistransportkost: 15€
     4.1.1.2 ADR PRODUCTEN: BASISTRANSPORTKOST + 10€
     4.1.1.3 PRODUCTEN MET LENGTE >1M: basistransportkost + 165€ + 1,5% op totale aankoopbedrag (met een maximum van 559€ voor de 1,5%)
BIJ EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE TYPES PRODUCTEN ZOALS BOVENSTAAND VERMELD WORDT DE DUURSTE TRANSPORTKOST AANGEREKEND, ER IS GEEN CUMMULATIEVE TRANSPORTKOST bij een gecombineerde bestelling.
4.1.2. transportkost voor levering op adressen buiten belgië.
     4.1.2.1 basistransportkost: 20€
     4.1.2.2 ADR PRODUCTEN: BASISTRANSPORTKOST + 10€
     4.1.2.3 PRODUCTEN MET LENGTE >1M: basistransportkost + 165€ + 1,5% op totale aankoopbedrag (met een maximum van 559€ voor de 1,5%)
BIJ EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE TYPES PRODUCTEN ZOALS BOVENSTAAND VERMELD WORDT DE DUURSTE TRANSPORTKOST AANGEREKEND, ER IS GEEN CUMMULATIEVE TRANSPORTKOST bij een gecombineerde bestelling.
De koper of de bestemmeling horen dus alle maatregelen te nemen, volgens de wetgeving terzake, om ten opzichte van de vervoerder onmiddellijk alle ontbrekende goederen of alle averij te doen vaststellen en om alle schriftelijke reserves te formuleren. 
4.2. Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of onjuiste leveringen moeten ons onmiddellijk overgemaakt worden en schriftelijk bevestigd worden binnen de vijf werkdagen na aankomst van het materiaal. 

 5. Waarborg

Ons materiaal wordt gewaarborgd tegen elk werkingsgebrek dat voorkomt uit een fout in de fabricage of in de grondstoffen, gedurende een periode die voor elk product afzonderlijk wordt bepaald. 
Indien zulke periode niet vastgesteld werd, beloopt de waarborg zes maanden vanaf de risico-overdracht. 
Voor het materiaal dat niet door ons gefabriceerd wordt verlenen wij enkel de waarborg van de fabrikant.

 6. Toepasselijke wet – rechtsbevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. Voor ieder geschil erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. 165